بسته آموزشی اهتمام

بسته آموزشی استراتژی های هوشمند تشخیص و مدیریت اعتراضات مشتریان که به اختصار بسته آموزشی اهتمام نام گرفته ، از متمایزترین محصولات بیمه بلاگ می باشد که در زمینه شناسایی و پاسخگویی به اعتراضات مشتری ها در جلسات فروش بیمه عمر به کمک نمایندگان بیمه آمده است تا با ارائه پاسخ هایی منطقی ، مستند و قانونی ، نحوه مدیریت اعتراضات خریداران بیمه های عمر را به روشی صحیح و اصولی در اختیار نمایندگان بیمه قرار دهد .

این بسته آموزشی در حال آماده سازی می باشد و بعد از نهایی شدن از طریق بیمه بلاگ اطلاع رسانی خواهد شد .